ขั้นตอนการประเมิน

  1. ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการประเมิน

  2. พัฒนาระบบเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน (จาก Sites Template)

  3. สร้างเครื่องมือการประเมิน IIT, EIT,OIT (จาก Master Files)

  4. สร้างระบบการประมวลผลการประเมิน ITA Online สถานศึกษา (จาก Master Files)

  5. ดำเนินการประเมิน ITA Online สถานศึกษา ตามห้วงระยะเวลา

  6. ประมวลผล/รายงานผล ผ่านระบบ (เมนู Report>ผลการประเมิน ITA สถานศึกษา)

สิ่งที่เตรียมไว้ให้ สพท.

สนก.สพฐ. ได้จัดเตรียมไฟล์ต่าง ๆ ให้กับ สพท. เรียบร้อย
โดยได้แชร์ Drive ไปยังบัญชี itauserXXX@pracharath.ac.th
มีรายละเอียดข้อมูลในโฟล์เดอร์ ดังนี้

โฟล์เดอร์ที่แชร์สำหรับ สพท.

ไฟล์ และ โฟล์เดอร์ ที่เตรียมไว้สำหรับ สพท.
ประกอบด้วย 2 โฟล์เดอร์ คือ 1. ส่ง สพฐ. และ 2.OIT
ประกอบด้วยไฟล์ 5 ไฟล์ คือ
1.IIT-School 2.EIT-School 3.OIT-School 4. Score-School และ 5.Score-School(not4243)โฟล์เดอร์ "ส่ง สพฐ." จะมีเพียงไฟล์ Score-Final (รูปแบบสเปรดชีต) ที่ทาง สพท. จะต้องดำเนินการนำคะแนนผลการประเมินของทุกโรงเรียน รวมกันไว้ในไฟล์ดังกล่าว และทำการแนบไฟล์ส่งมายัง สพฐ. ตามลิงค์เมนู Report>ผลการประเมิน ITA สถานศึกษา

โฟล์เดอร์ "OIT" จะประกอบด้วยโฟล์เดอร์ย่อย "O8-O30-O32" ซึ่งจะเป็น Google Form ของช่องทางแสดงความคิดเห็น,Q&A, และช่องทางการร้องเรียน ซึ่งสามารถสำเนาและนำไปไว้บนเว็บไซต์ได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีไฟล์ตัวอย่างของ O1,O2,O3,O34 ที่โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเช่นเดียวกัน

ไฟล์ "IIT-School" เป็นไฟล์ Google Form ต้นฉบับ ที่ สพท. สามารถทำสำเนาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการประเมิน สพท. ส่งลิงค์ Google Form นี้ไปยังสถานศึกษาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน ดำเนินการตอบ

ไฟล์ "EIT-School" เป็นไฟล์ Google Form ต้นฉบับ ที่ สพท. สามารถทำสำเนาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการประเมิน สพท. ส่งลิงค์ Google Form นี้ไปยังสถานศึกษาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบ

ไฟล์ "OIT-School" เป็นไฟล์ Google Form ต้นฉบับ ที่ สพท. สามารถทำสำเนาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการประเมิน สพท. ส่งลิงค์ Google Form นี้ไปยังสถานศึกษาเพื่อให้ผู้
ประสานงานของสถานศึกษา ได้ส่งลิงค์ การตอบแบบ OIT เพื่อส่งให้กับกรรมการได้ดำเนินการตรวจคะแนนต่อไป

ไฟล์ "Score-School" เป็นไฟล์ Google Sheet ต้นฉบับ ที่ สพท. สามารถทำสำเนาเพื่อทำการ ประมวลคะแนน สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
โดยไฟล์นี้จะใช้สำหรับสถานศึกษาที่เคยเข้ารับการประเมิน ITA Online มาแล้ว (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)


ไฟล์ "Score-School(not4243)" เป็นไฟล์ Google Sheet ต้นฉบับ ที่ สพท. สามารถทำสำเนาเพื่อทำการ ประมวลคะแนน สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
โดยไฟล์นี้จะใช้สำหรับสถานศึกษาที่
ยังไม่เคยเข้ารับการประเมิน ITA Online มาก่อน คะแนนของ O42 และ O43 จะไม่นำมาประมวลผลคะแนน