เครื่องมือประเมิน

โฟล์เดอร์ : ประกอบด้วย 2 โฟล์เดอร์ คือ
1)
ส่ง สพฐ. จะประกอบไปด้วย
ไฟล์ Sheet : Score-Final เป็นไฟล์รวมผลการประเมิน ITA ของทุกโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการประเมิน เพื่อนำส่ง สพฐ.
ไฟล์ Doc: Report เป็นไฟล์สรุปรูปเล่มรายงานผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ. จัดทำเป็น Template ให้กับ สพท.เพื่อเป็นแนวทาง และนำส่ง สพฐ.เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ITA ของโรงเรียน

2) OIT เป็นโฟล์เดอร์ที่ สพฐ. ได้จัดทำตัวอย่าง OIT เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน (รายละเอียดตัวอย่าง ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์)

ไฟล์ : ประกอบด้วย 5 ไฟล์ คือ

1) EIT-Master: เป็นต้นฉบับ Google Form สำหรับ สพท.นำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

2) IIT-Master: เป็นต้นฉบับ Google Form สำหรับ สพท.นำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

3) OIT-Master: เป็นต้นฉบับ Google Form สำหรับ สพท.นำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

4) Score-School: เป็นไฟล์ต้นฉบับ Google Sheet สำหรับ สพท.นำไปปรับใช้ในการรวมคะแนนผลการประเมินของโรงเรียน (เป็นรายโรงเรียน) ที่เคยประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5) Score-School(not4243): เป็นไฟล์ต้นฉบับ Google Sheet สำหรับ สพท.นำไปปรับใช้ในการรวมคะแนนผลการประเมินของโรงเรียน (เป็นรายโรงเรียน) ที่ยังไม่เคยประเมิน ITA