รายงานผลการประเมิน ITA
สถานศึกษา 2565

คำแนะนำ :
1. กรุณา Logout ออกจาก Browser (Google Chrome) ด้วยบัญชีผู้ใช้ อื่นๆ ก่อนเข้ารายงาน
2. ทำการ Login ด้วยบัญชี
itauserXXX@pracharath.ac.th ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. (ดูที่เมนู หน้าแรก>บัญชีผู้ใช้
3. เตรียม
ไฟล์ excel (Score-Final.xls) ที่ได้รับการแชร์ให้ผ่านบัญชีผู้ใช้ตามข้อ 2 เพื่ออัปโหลดเข้าระบบ
4. เตรียม
ไฟล์เอกสารรายงาน ในรูปแบบ .doc และ .pdf เพื่ออัปโหลดเข้าระบบ